ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔

ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔

0

ဒီေန႔ မတ္လ (၈) ရက္ေန႔ဟာ International Women’s Day (IWD) ျဖစ္ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕အခြင့္အေရးအတြက္ စတင္လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ေနျ့ဖစ္ပါတယ္။ (၁၉၀၉) ခုနစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၈) ရက္ေန႔မွာ Socialist Party of America က နယူးေယာ့ခ္ၿမိဳ႕မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ (၁၉၁၀) ခုနစ္၊ International Socialist Woman’s Conference ကေန အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပသင့္တယ္လို႔ အၾကံျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ (၁၉၇၅) ခုနစ္မွာ United Nations က ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ တစ္ခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားမွာ International Women’s Day ကို အမ်ားျပည္သူဆုိုင္ရာရံုးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာေတာ့ လံုးလံုးကို လ်စ္လ်ဴရႈခံထားရၿပီး ကန္႔ကြက္သူမ်ားေတာင္ ရွိပါတယ္။

International Women’s Day ကိုက်င္းပျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့့္တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးေပးေစလိုၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ပိုမိုျမင့္မားတိုးတက္လာေအာင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကမာၻတစ္ဝန္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕က႑ကို ျမွင့္တင္ေပးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ခရမ္းေရာင္ဟာ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ တရားမွ်တမႈကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ခရမ္းေရာင္ဟာ အမ်ိဳးသမီးေန႔မွာ ဝတ္ဆင္ဖုိ႔ အေကာင္းဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းမွာ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုထားၿပီး International Women’s Day ကို က်င္းပၾကပါတယ္။ (၂၀၁၈) ခုနစ္မွာေတာ့ “Time is Now: Rural and urban activists transforming women’s lives – အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ၿမိဳ႕ေရာ၊ ေတာပါမက်န္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ဘဝကို ေျပာင္းလဲေပးဖို႔ ယခုပဲစတင္လိုက္ပါ” ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အခု (၂၀၁၉) ခုနစ္မွာေတာ့ #BalanceforBetter ဆိုတဲ့ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔ က်င္းပၿပီး က်ားမတန္းတူမွ်တေရး၊ အမ်ိဳးသမီးတို႔ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈကို ဂုဏ္ျပဳေပးဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မွ်တျခင္းဆိုတာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ကမာၻတစ္ခုကို ေခၚေဆာင္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုတ္အစည္းအေဝးမွာျဖစ္ျဖစ္၊ အစိုးရပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သတင္းမီဒီယာပိုင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အလုပ္သမားပိုင္းမွာျဖစ္ျဖစ္၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ အားကစားေရးရာပိုင္းမွာျဖစ္ျဖစ္ က်ားမတန္းတူအခြင့္အေရးရွိဖို႔ အေရးၾကီးလွပါတယ္။

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕အခန္းက႑ဟာ အေရးပါလွပါတယ္။ လူသားစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားေကာင္း၊ သမီးေကာင္းမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေအာင္ လူမႈ႔ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ဝိုင္းဝန္းေထာက္ပံ့ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ ပင္ကိုဗီဇဟာ အမ်ားအားျဖင့္ အားႏြဲ႔ၾကၿပီး မွီခိုတတ္တဲ့သေဘာျဖစ္ေပမယ့္ အမ်ိဳးသားမ်ားနဲ႔တန္းတူ ကာယအား၊ ဥာဏအား၊ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားမ်ား ေမြးျမဴႏိုင္ရပါမယ္။ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝၿပီး ထက္ထက္ျမက္ျမက္နဲ႔ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးႏိုင္ေအာင္ အားေမြးရပါမယ္။ ဒါမွလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕စြမ္းရည္ဟာ ပိုမိုတိုးတက္ျမင့္မားလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေရွးယခင္က အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ ေယာက်္ားေလးနဲ႔တန္းတူ မဆိုထားႏွင့္။ လူ႔အခြင့္အေရးရရွိဖို႔ေတာင္ ခက္ခဲၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္လာၿပီး အမ်ိဳးသားနဲ႔ရင္ေဘာင္တန္းလာႏိုင္ၾကပါၿပီ။ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေလးစားဂုဏ္ျပဳရင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုး ထက္ျမက္အရည္အခ်င္းရွိၿပီး အခြင့္အေရးကို မွ်တစြာရရွိတဲ့သူမ်ားျဖစ္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းကူညီေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္ေနာ္။

Leave a Reply